سبک زندگی و نگرش‌های تقدیرگرایانه

پدیدآور: لیلا کریم‌زاده مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۸۹

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک زندگی بر روی نگرش های تقدیرگرایانه در میان دانشجویان دانشگاه گیلان انجام شده است . اهداف این پژوهش به طور خلاصه عبارتند از : برآورد میزان تقدیرگرایی در میان دانشجویان وتحلیل نگرش های تقدیرگرایانه با توجه به موقعیت اقتصادی و فرهنگی آنها . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ تشکیل می دهند که با حجم نمونه ۴۰۰ نفر مورد مطالعه قرار گرفته اند.در این پژوهش به مطالعه تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،سرمایه اقتصادی،رشته تحصیلی،سرمایه فرهنگی،جنس ومدیریت بدن بر میزان تقدیرگرایی پرداخته شده است. روش تحقیق این پژوهش به صورت تلفیقی است یعنی ابتدا داده ها به صورت پیمایشی وبا استفاده از پرسش نامه جمع آوری و سپس برای تکمیل پژوهش با ۶ نفر مصاحبه صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین متغیرهای سرمایه فرهنگی ،مدیریت بدن ورشته تحصیلی با میزان تقدیرگرایی رابطه وجود دارد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.