سنجش رابطه سبک زندگی و شیوه همسرگزینی (مقایسه زنان و مردان دانشجوی متأهل دانشگاه تهران)

پدیدآور: الهه بهرام مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه الزهراء، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی سال ارائه: ۱۳۹۳

پژوهش حاضر در صدد سنجش رابطه سبک زندگی و شیوه همسرگزینی جوانان (مقایسه زنان و مردان متأهل دانشجوی دانشگاه تهران) است. یافته‌ها نشان داد که بین سبک زندگی و شیوه همسرگزینی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد؛ بدین معنا که هرچه سبک زندگی مدرن‌تر باشد، شیوه همسرگزینی نیز مدرن می‌شود. همچنین نشان داده شد که در نتایج به دست آمده بین زنان و مردان تفاوت‌های معناداری وجود دارد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.