شناسایی برخی از شاخص های اقتصادی سبک زندگی اسلامی و بررسی تاثیر تحقق آنها بر بهبود اهداف اقتصادی جامعه ی اسلامی

پدیدآور: سیدامین طباطبایی قمشه مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اقتصادی سال ارائه: ۱۳۹۳

موضوع سبک زندگی در جهان امروز و در میان جوامع انسانی امری بسیار با اهمیت است . هر چند که به ادعای برخی واژه ی سبک زندگی واژه ای علمی است که در همین صد سال اخیر مطرح شده، لکن این واژه دارای مفهومی است که ریشه در تاریخ خلقت و بشریت دارد و موضوعی متقدم است که توسط ادیان الهی به آن پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا به بیان موضوع سبک زندگی ، اهمیت و جایگاه آن در دنیای امروز و اقتصاد می پردازیم و دیدگاه اسلام را پیرامون سبک زندگی بیان می کنیم. سپس به تعریف اقتصاد در دیدگاه رایج و دیدگاه اسلام می پردازیم و به تبیین اهداف اقتصادی یک جامعه یا به تعبیری وضعیت مطلوب اقتصادی جامعه از دیدگاه اسلام می پردازیم. در بخش یافته ها به بررسی تاثیر و تاثر اقتصاد و سبک زندگی بر هم پرداخته و به صورت موردی تاثیر گسترش عمل به شاخص های سبک زندگی اسلامی را بر اهداف اقتصادی جامعه ی اسلامی بررسی می کنیم. مبنای تصمیم گیری و اضهار نظر در این پژوهش استفاده از منابع معتبر اسلامی و شیعی است روش کار نیز روش اجتهاد تخصصی(اجتهاد اقتصادی) است که در بخش روش شناسی بیان خواهد شد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.