طبقه اجتماعی و الگوهای مصرف

پدیدآور: محمدحسین دارابی محل ارائه: دانشگاه شهید بهشتی (تهران) سال ارائه: ۱۳۸۶

موضوع این پژوهش بررسی رابطه میان طبقه اجتماعی و الگوهای مصرف میان افراد ۵۰-۱۵ ساله در شهر تهران بوده است. در این پژوهش از تئوری «پی‌یر بوردیو» به علت تاکید بر متغیرهای سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی و ارتباط آن با مصرف و ذائقه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط معناداری میان طبقه اجتماعی و الگوهای مصرف وجود دارد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.