عوامل اجتماعی موثر در اقدام به کودک‌آزاری با تأکید بر بعد جسمی

پدیدآور: سمیه فرزانه مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی سال ارائه: ۱۳۹۱

چکیده:
تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اقدام بر کودک‌آزاری به‌منظور ارائه راه‌کارهای علمی و کاربردی به خانواده‌ها و مسئولین جهت پیشگیری و کنترل این آسیب اجتماعی صورت پذیرفته است. چهارچوب نظری این پژوهش، از میان نظریه پایگاه اجتماعی، نظریه حمایت اجتماعی، نظریه فشار اجتماعی اگنیو، نظریه روابط اجتماعی و نظریه یادگیری اجتماعی باندورا به‌صورت تلفیقی انتخاب گردیده است. داده‌های توصیفی تحقیق نشان می‌دهد که در تمامی ابعاد مختلف متغیر وابسته میان افراد کودک‌آزار به‌لحاظ گرایش به کودک‌آزاری تفاوت معنادار وجود داشته است. جمعیت تحقیق، متشکل از کلیه افراد کودک‌آزار و افراد آزاردیده در تهران بوده است. در مجموع ۱۶۰ نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری زنجیره‌ای انتخاب شدند. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه بوده است که برای اعتباریابی وسیله اندازه‌گیری از نظر اساتید و صاحب‌نظران استفاده شده است و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از فن تحلیل عاملی و تحلیل مسیر استفاده شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.