مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم

پدیدآور: حبیب محمد خانی فرد مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشکده علوم قرآنی ایلام سال ارائه: ۱۳۹۳

اسلام، مجموعهای از آموزههای وحیانی مبتنی بر فطرت انسانی و برخوردار از پشتوانه عقلی و عرفانی است و این قابلیت را دارد، که در هر زمان و مکان، پاسخگوی نیاز کمالخواهی و خداجویی انسان باشد. بدون تردید مهمترین موضوع جهان هستی (موضوع تربیت انسان است، انسانی که برآیند ملک و ملکوت است و از سابقه ازلی و لاحقه ابدی، برخوردار است؛ که او عصاره هستی است، به لحاظ هدف الهی و غایت اقصای خود، تنها زمانی که در مقام « فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر» (قمر/۵۵) بار یابد به آرامش و به کمال نهایی خواهد رسید.

از مهمترین رسالت امروز اندیشمندان مسلمان در حوزه آموزههای دینی و راه و روش زندگی اسلامی در قرآن، همان تعلیم و تربیت، تبیین برنامه جامع دینی، مبتنی بر قرآن کریم و مکتب اهل البیت:است. بدین خاطر نقش مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن و حدیث ضروری، اجتناب ناپذیر و فرصتی برای پژوهش در حوزهسبک زندگی اسلامی است. کوشش و درک درست از مبانی سبک زندگی اسلامی که شامل اصول اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است در بازشناسی و استقرار ساختن بنای زندگی اسلامی بر مبنای وحیانی، ضرورت این پژوهش را دو چندان میکند. این پژوهش، تلاشی برای معرفی روش درست اسلامی است که راه پیشوایان دین و همان صراط مستقیم و زیر بنای اصول و فروع دینی است.

این تحقیق از چهار بخش و نتیجهگیری تشکیل شده که بخش اول شامل کلیات، بخش دوم مربوط به سؤال اصلی، یعنی مبانی سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و تجزیه و تحلیل دادهها، بخش سوم مربوط به شاخصهای مبانی سبک زندگی و بخش چهارم به مباحث علل و عوامل عمل به سبک زندگی اسلامی و پیامدهای آن میپردازد. در این تحقیق تلاش شده است که آیات مربوط به هر بحث دستهبندی و به کمک روایات معصومین:تبیین شود. در این راه از کتابهای تفسیری و آثار صاحبنظران نیز بهره گرفته شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.