مبانی نظری سبک زندگی اجتماعی مطلوب از منظر آیات و روایات

پدیدآور: سجاد رضایی کیش مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی سال ارائه: ۱۳۹۳

یکی از مسائل مهم و کلیدی در زندگی انسان شناخت سبک زندگی است و شناخت سبک زندگی منوط به شناخت مبانی سبک زندگی اجتماعی مطلوب است که جنبه ریشه‌ای دارد و در حقیقت باید از آیات و روایات اخذ شود. که در این پژوهش پس از بررسی کلیات مرتبط با بحث، مبانی یک زندگی در ۳ فصل مورد بررسی قرار گرفته است: فصل اول شامل مبانی کلامی سبک زندگی از قبیل مبانی اعتقادی، مبدأشناسی، معاد‌شناسی، راهنماشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دوم مبانی انسان‌شناسی از قبیل احترام انسان، فطرت الهی انسان، خلیفه‌اللهی انسان، محدودیت آزادی انسان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت در فصل سوم مبانی سبک زندگی اجتماعی انسان از قبیل مدنی‌بودن و مبانی اجتماعی سبک زندگی مسلمانان با یکدیگر مانند اخوّت، وحدت، مساوات بین مسلمانان و مبانی اجتماعی مسلمانان با غیرمسلمانان از قبیل نفی سبیل، تولّی و تبرّی و ا ستکبار ستیزی مورد کنکاش قرار گرفته است، در این تحقیق از روش تحلیلی و کتابخانه‌ای استفاده شده است این پژوهش از جهاتی دارای نوآوری است چون درتحقیقات مبانی نظری سبک زندگی اجتماعی مطلوب در یک مجموعه مورد بررسی قرارنگرفته است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.