مبانی و مسائل سبک زندگی: جلسه ششم (صوت و متن)

استاد: دکتر احمد حسین شریفی (صوت و متن)

 جلسه ششم 22/ 07/ 1393

4. ظرفیت پایگاههای بسیج

5. ظرفیت مبلغان دینی

6. استفاده از ظرفیت اتحادیهها

7. استفاده از ظرفیت سمنها

راههای نهادینهسازی سبک زندگی؛ استفاده بهینه از ظرفیتهای فرهنگ

گامهای اصلی اصلاح سبک زندگی

گام نخست: اصلاح و تغییر عوامل فرهنگساز.

گام دوم: چگونگی استفاده بهینه از فرصتها و ظرفیتها؛ یا چگونگی تقویت باورها و ارزشها و …

گام سوم: توجه به عوامل فرهنگسوز و از میان برداشتن موانع.

راهکارها

1. داشتن تفسیری صحیح از زندگی (معنای زندگی)/ تغییر نگرش

2. تقویت باورها و ارزشهای دینی

3. تأکید بر آموزشهای کاربردی و مصداقی

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.