مبانی و مسائل سبک زندگی: جلسه پنجم (صوت و متن)

استاد: دکتر احمد حسین شریفی (صوت و متن)

  جلسه پنجم 15/ 07/ 1393

ظرفیتها و راههای نهادینهسازی سبک زندگی اسلامی

سه نکته مقدماتی

نکته اول: تغییر و اصلاح سبک زندگی جزء دشوارترین کارهاست.

امام علی(ع): «أَصْعَبُ‏ السِّیَاسَاتِ‏ تَغْیِیرُ الْعَادَاتِ؛ (عیون الحکم و المواعظ، ص113)

نکته دوم: فرایند چندمرحلهای صدور فعل از انسان.

عالمان علوم تربیتی سه مرحله اصلی تربیتی را: تربیت بینشی، گرایشی و کنشی میدانند که هر کدام مترتب بر دیگری است. فیلسوفان در تحلیل چگونگی صدور یک فعل از انسان پنج مرحله را بیان میکنند: (اسرار الحکم، ملاهادی سبزواری، ص313-315)

1. تصور فعل

2. تصدیق به فایده

3. شوق

4. اراده و قصد و تصمیم و عزم

5. نیروی که در اعضا و جوارح جریان مییابد.

در نتیجه:یک رفتار فردی یا اجتماعی شکل میگیرد.

نکته سوم: توجه به مسؤولیت فردی در اصلاح سبک زندگی.

نکتهای دربارهاستفاده مناسب از رسانههای نوین

«لاینتشر الحق الا من حیث ینتشر الباطل»

تاکتیک سه گانه رسانههای غربی

•یگانه، جذاب و گریزناپذیر نشان دادن فرهنگ غربی و تمرکز بر عناصر قوت و جذابیتهای آن.

•تضعیف و ناکارآمدسازی فرهنگهای خاص و بومی دیگر

•دعوت دیگران به جایگزینساختن سبکزندگی غربی

رسانههای جمعی ما نیز همین فرآیند را باید به شکل معکوس اجرا کنند:

1. سبک زندگی اسلامی را یگانه شیوه صحیح زندگی تعالیجویانه معرفی کنند؛

2. سبکهای رفتاری غیراسلامی را تخریب و تحقیر کنند. مثلا مشکلات معماریهای غیر اسلامی، آسیبهای روابط اجتماعی و همسایگی و خانوادگی غیر اسلامی، نقصهای سبک زندگی غیر اسلامی را در حوزههای گذران اوقات فراغت، موسیقی، پوشش، تغذیه، کنترل جمعیت و امثال آن را تصویرسازی کنند.

3. سبک زندگی اسلامی در حوزههای پوشش، آرایش، معماری، مسافرت، کار، رفاه، ازدواج، خانواده، همسایهداری، شادی و نشاط، لذت از زندگی و سایر مؤلفهها را به زیبایی به تصویر بکشند.

ظرفیت های اختصاصی

1. استفاده درست از ظرفیت مساجد در کشور

2. استفاده بهینه از ظرفیت هیئات مذهبی

3. به کارگیری ظرفیت اماکن زیارتی کشور

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.