مدل ساختاری نقش واسطه‌ای نشخوار فکری در ارتباط بین افسردگی، حل مسئله و فکر خودکشی

پدیدآور: مرضیه علی‌محمدی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه خوارزمی - دانشکده روانشناسی سال ارائه: ۱۳۹۵

چکیده: پژوهش حاضر، باهدف تعیین نقش واسطه‌ای نشخوار فکری در رابطۀ میان افسردگی، حل مسئله و افکار خودکشی دانشجویان کرج انجام گرفت. روش‌ها: در یک بررسی از نوع توصیفی، ۴۰۰ دانشجو از مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی و پردیس کشاورزی کرج به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند؛ و مقیاس‌های پاسخ‌های نشخواری (RRS)، افسردگی بک (BDI-II)، اندیشه‌پردازی خودکشی بک (BSSI)، حل مسئله را تکمیل کردند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از الگویابی معادلات‌ ساختاری انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین افسردگی، افکار خودکشی و حل مسئله نشخوار فکری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که افسردگی و حل مسئله، به‌ویژه بُعد اعتماد، پیش‌بینی‌کننده‌های معنادار فکر خودکشی هستند. علاوه بر این، نشخوار فکری، رابطه مستقیم و معنادار با افسردگی و حل مسئله دارد؛ ولی با افکار خودکشی رابطه مستقیم نداشته است. درواقع، نشخوار فکری با تأثیر بر افسردگی و حل مسئله به‌صورت غیرمستقیم با فکر خودکشی در ارتباط است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین علائم افسردگی و حل مسئله و فکر خودکشی با توجه به نقش واسطه‌ای نشخوار فکری، دقیق‌تر و جامع‌تر تبیین می‌شود. کلیدواژه‌ها: افسردگی، حل مسئله، فکر خودکشی، نشخوار فکری.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.