مراحل پایانی ترجمه کتاب « خدا، ایمان، سلامت: بررسی ارتباط بین معنویت و درمان »

ترجمه کتاب God, Faith, And Health: Exploring The Spirituality- Healing Connection (خدا، ایمان، سلامت: بررسی ارتباط بین معنویت و درمان ) رو به اتمام است:

نویسنده در این اثر نوآورانه به واکاوی آخرین شواهد متقن درباب ارتباط بین سلامت و مجموعه ای از باورها و اعمال معنوی از جمله عبادت، حضور در مراسم مذهبی، مراقبۀ معنوی و ایمان به خدا می پردازد. او در همین راستا با تکیه بر مطالعات خود و سایر محققان، به اثبات این امر میپردازد که پافشاری دین بر رفتارهای سلامت بار و روابط حامیانه، بر سلامت کلی فرد اثر می‌گذارد و نیز تبیین می‌کند که چگونه خوش بینی و امیدواری مؤمنان به تقویت واکنش‌های درمانی می‌انجامد.
اثر حاضر با اشاره های متعدد به ماجراهای شورانگیز شخصی نحوۀ نگرش مخاطب به خود و ایمان خود را تغییر می‌دهد و افزون بر این، مسیر ارتقای سلامت از رهگذر انجام اعمال معنوی را پیش روی او می‌گذارد.
این اثر در ۳ بخش کلی و ۸ فصل تنظیم شده است:
ـ آثار سلامت بار دین عامه
ـ آثار سلامت بار معنویت شخصی
ـ خدا، روح و آینده پزشکی

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.