مراحل پایانی ترجمه کتاب «دین و سلامت جامعه»

ترجمه کتاب Of The Public“ “Religion And The Health (دین و سلامت جامعه) رو به اتمام است:

کتاب “Religion and The Health of The Public; Shifting The Paradigm”  اثر ارزشمند گری آر.اندرسون و جیمز آر.کوکران، محصول سال ۲۰۱۲ و با هدف بررسی تاثیر متقابل دین و سلامت در جامعه، و تغییر الگوی مشارکت آن دو در ارتقای سلامت جوامع نگاشته شده است. این اثر بدیع به همت انتشارات پالگریو مک میلان در نیویورک منتشر و از ۹ فصل تشکیل شده است که مسیر طی شده سلامت در جوامع را از آغار تا کنون تبیین کرده و در پایان به یک نظریه مهم در زمینه نقش و جایگاه دین در سلامت جامعه ختم می شود. این نظریه که پارادایمی جدید در سلامت دینی محسوب می شود با شعار بهزیستی همه جانبه برای همه بر جستجوی سرمایه های سلامت دینی کارآمدتر و همسو با یکدیگر تاکید می کند. سرمایه هایی که در محیط اجتماعی پیرامون و در بین مردم آنقدر گسترده و در عین حال مغفول مانده اند که چشمی نافذ و بینشی فراگیر همراه با حس مسئولیت پذیری عمیق از جانب رهبران سلامت و دین را می طلبند.
آنچه در پایان نصیب خواننده این کتاب می شود می تواند نوعی آشتی مجدد او با دین و معنویت و بازتعریفی از پیوند این دو در بهبود سبک زندگی خود و تعامل شایسته تر با جهان پیرامون باشد. به دیگر معنا، سبک زندگی سالم و صحیح چتری است که سایه خود را بر سر دین و سلامت افکنده است و هر دو را به سمت و سویی واحد رهنمون می شود. هر چه فرد تعامل مناسب تری با سرمایه های سلامت دینی نظیر تعهد، وجدان، مسئولیت پذیری، امید، شفقت، و زندگی چشم به راهانه به سوی فردایی روشن تر داشته باشد از سبک زندگی سالم تری برخوردار است و جسم و روح او به منزله دو بال برای پرواز او به بیکران خوشبختی در مسیری واحد و هماهنگ با هم عمل می کنند.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.