مطالعه تطبیقی روابط مالی زوجین ناشی از طلاق در حقوق ایران و انگلیس

پدیدآور: مریم فخاریان مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه قم سال ارائه: ۱۳۹۰

چکیدهبا وقوع طلاق بین زوجین، عقد نکاح بین آن دو منحل می‌شود و به‌تبع آن آثار مالی ‌‌‌از خود به‌جای می‌گذارددر حقوق انگلیس نیز نهاد طلاق وجود دارد که در نتیجه آن، مسائل مالی در میان زوجین مطرح می‌شود و به نظر می‌رسد قابل مقایسه با حقوق ایران باشددر حقوق ایران آثار مالی ناشی از طلاق، در روابط زوجین، به سه دسته تقسیم می‌شودبرخی حقوق، در زمان عقد نکاح بهوجود می‌آید؛ اما به علت عدم دریافت آن‌ها و موکول شدن به زمان وقوع طلاق، به‌عنوان آثار مالی طلاق به‌حساب می‌آید، مانند مهریه، نفقه معوقه، اجرت‌المثل و استرداد جهیزیهبرخی دیگر به هنگام طلاق ایجاد می‌شود و چنانچه طلاق محقق نشود، طرح ادعا در مورد آنان نیز بی‌اثر است؛ از قبیل نحله و نیز فدیه در طلاق خلع و مباراتبالاخره برخی دیگر، دنباله آثار مالی نکاح هستند که تا مدت محدودی ادامه دارند، مانند نفقه ایام عده در طلاق رجعی، نفقه زن حامل در طلاق بائن، توارث زوجین در مدت عده طلاق رجعی و توارث زوجه از زوجی که در حال بیماری، همسرش را طلاق دهد و سپس زوج تا یکسال از تاریخ طلاق، در اثر همان بیماری فوت نمایدالبته در حقوق انگلیس بیشتر مسائل مالی طلاق، حول نیازها و شرایط طرفین می‌‌چرخد و بر این اساس، قواعد جزئی از پیش تعیین شده به نفع هریک از زوجین، در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین قضات با بررسی شرایط هر پرونده است که در مورد آثار مالی طلاق، تصمیم می‌گیرند و به‌تبع آن احکامی به‌صورت پرداخت‌های اقساطی، پرداخت‌های نقدی، تصرف حقوق بازنشستگی و انتقال اموال خانوادگی صادر می‌کنند.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.