مطالعه رابطه دینداری و سبک زندگی

پدیدآور: بهار حاجی عزیزی مقطع: كار‌شناسی ارشد محل ارائه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم تهران سال ارائه: ۱۳۹۲

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی انجام شده است. همچنین به رابطه بین ابعاد دو متغیر (دینداری و سبک زندگی) پرداخته است. برای تبیین رابطه بین متغیر مستقل(دینداری) و متغیر وابسته(سبک زندگی) از نظریه‌های دورکیم، وبر و بوردیو استفاده شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.