مقاله | تاثیر آموزش سبک زندگی بر بهزیستی معنوی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران

نویسنده مقاله: نورالهدی یوسفندی

چکیده

سبک زندگی به مجموعه رفتارها و عادت هایی گفته میشود که در فرد و جامعه بهینه شده و باعث بهزیستی میشود. اما اینکه آموزش سبک زندگی چگونه بر بهزیستی معنوی اثرگذار است ما را به انجام این مقاله واداشت. بهزیستی معنوی دانشجویان، یکی از موضوعات مورد علاقه ی حوزه ی روان شناسی مثبت گرا با توجه به حساسیت این قشر در جامعه است. روش این مقاله به شیوه میدانی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش انجام شده است. در این مقاله ما ٤٠ نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال تحصیلی ١٤٠١-١٤٠٠ را در نظر گرفتیم که ٢٠ نفر آنان گروه آزمایش و ٢٠ نفر گروه کنترل بودند که به صورت تصادفی تقسیم شدند.

جهت بررسی تاثیر آموزش دوره سبک زندگی بر بهزیستی روان شناختی و معنوی دانشجویان از آزمون t وابسته استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد، آموزش سبک زندگی بر بهزیستی روان شناختی و معنوی تاثیر داشته است و بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین نمرات در دانشجویان گروه آزمایش بالاتر بود. جهت بررسی تاثیر سبک زندگی در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از آموزش سبک زندگی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش در ارتقاء نمرات بهزیستی معنوی موثر است (p <0. 05).

واژه‌های کلیدی: بهزیستی روان‌شناختی، بهزیستی معنوی، سبک زندگی، دانشگاه تربیت مدرس.

منبع مقاله: فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی (مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران) بهار 1402، دوره نهم – شماره 1 (‎20 صفحه – از 363 تا 382 )

برای مشاهده متن کامل و دانلود فایل مقاله “تاثیر آموزش سبک زندگی بر بهزیستی معنوی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران” اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.