مقایسه سبک زندگی بیماران پیوند کلیه و افراد سالم در شهر یاسوج

پدیدآور: شریعت قایدی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی سال ارائه: ۱۳۹۰

هدف از این پژوهش ، مقایسه سبک زندگی در بین بیماران پیوند کلیه و افراد سالم در شهر یاسوج می باشد. بدین منظور یک نمونه ۱۲۰ نفری از افراد سالم و پیوند کلیه ۶۰ نفر (۳۰ زن و ۳۰مرد) و ۶۰ نفر بیمار پیوند کلیه (۳۰ نفر زن و ۳۰ نفر مرد) انتخاب گردید. برای انتخاب افراد سالم از شیوه همتا گزینی و برای افراد بیمار از شیوه در دسترس استفاده گردید. در راستای جمع آوری اطلاعات جهت سنجش سبک زندگی از مقیاس سبک زندگی روی.ام.کرن اجرا گردید که این مقیاس خود از ۵ خرده مقیاس انتظار، کمال گرایی، عزت نفس، نیاز به خشنودی، کنترل تشکیل گردیده است. به منظور مقایسه سبک زندگی بیماران پیوند کلیه و افراد سالم و تحلیل نتایج T وابسته اجرا شد، به این علت که آزمودنی ها در این پژوهش دو گروه مستقل بودند و از دو جامعه مستقل انتخاب شده اند و انتخاب آزمودنیها در یک نمونه در انتخاب آزمودنیهای گروه دیگر تأثیری نداشته است. نتایج حاصله از تجربه و تحلیل نشان داد که در مقیاس های کنترل نیاز به خشنودی کمال گرایی، انتظار در بین افراد سالم و پیوند کلیه تفاوت معناداری وجود دارد ولی در مقیاس عزت نفس تفاوت معناداری وجود ندارد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.