مقایسه سیستم‌های مغزی رفتاری، مکانیسم‌های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی

پدیدآور: علی جعفری بنفشه درق مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز سال ارائه: ۱۳۹۳

این پژوهش با هدف مقایسه سیستم‌های مغزی-رفتاری، مکانیسم‌های دفاعی و پایگاه هویت در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، شامل۸۰ نفر که در دو گروه زن و مرد ۴۰ نفره (۲۰ نفر مبتلا به سوء مصرف مواد و۲۰ نفر از افراد بهنجار) قرار گرفتند که به روش نمونه‌گیریِ در دسترس، انتخاب شدند. نتایج نشان داد که عملکرد سیستم‌های مغزی-رفتاری در افراد بهنجار به مراتب بهتر از افراد مبتلا به سوء مصرف مواد است. در تحلیل مکانیسم‌های دفاعی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار در استفاده از مکانیسم دفاعی پخته، افراد بهنجار به گونه معناداری بالاتر از افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بودند. در سبک مکانیسم‌های دفاعی روان‌نژند مابین دو گروه، تفاوت معناداری حاصل نشد اما سبک دفاعی ناپخته در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به گونه معناداری بالاتر از افراد بهنجار قرار داشت. در تحلیل پایگاه هویت، پایگاه هویت موفق، در افراد بهنجار به طور معناداری بالاتر بود و در پایگاه‌های تحمیل شده و سردرگم افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به طور معناداری بالاتر از افراد سالم قرار داشتند و اما در پایگاه هویت معوق، مابین دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت. پیشگیری و درمان افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بدون شناخت مؤلفه‌های اساسی مانند سیستم‌های مغزی-رفتاری، مکانیسم‌های دفاعی و پایگاه هویتی با مشکل مواجه خواهد شد. براساس این یافته‌ها می‌توان با بررسی سیستم‌های مغزی- رفتاری که می‌تواند پیش‌بینی‌کننده خوبی برای گرایش افراد به مصرف مواد باشد می‌توان از تمایل افراد به مصرف مواد جلوگیری کرد و با آموزش استفاده از سبک‌های دفاعی پخته و به وجود آوردن فضایی که افراد در آن بتوانند از پایگاه هویتی موفقی برخوردار شوند برای برنامه‌ریزان این حوزه و درمان‌گران برای پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد، مفید واقع خواهد شد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.