مقایسه مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای بازی کودکان بر مبنای سبک فرزندپروری والدین

پدیدآور: سولماز ظفررزاق‌نیا مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه بیرجند سال ارائه: ۱۳۸۹

اهداف اصلی این پژوهش عبارت بودند از: ۱- مقایسه مهارت‌های اجتماعی کودکان بر مبنای سبک فرزندپروری پدر و ۲- مقایسه رفتارهای بازی کودکان بر مبنای سبک فرزندپروری پدر. برای این منظور از روش پژوهش علی- مقایسه‌ای استفاده شد. برای سنجش سبک فرزندپروری والدین از پرسش‌نامه سبک فرزندپروری بامریند، برای سنجش مهارت‌های اجتماعی از آزمون ماتسون و برای سنجش رفتارهای بازی کودکان از مقیاس مشاهده بازی کنث روبین استفاده شد. از آزمون آنوا و آزمون تعقیبی توکی برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها استفاده شد. نتایج، نشان داد که بین مهارت‌های اجتماعی کودکان بر اساس سه ‌سبک مختلف فرزندپروری پدر تفاوت معناداری وجود دارد، به‌طوری که کودکان سبکِ فرزندپروریِ قاطع، مهارت‌های اجتماعی بیشتری نسبت به‌کودکان دو سبک دیگر داشتند. بین مؤلفه‌های مختلف بازی بر اساس مقیاس روبین بین کودکانِ سه سبک، تفاوت معناداری به‌دست نیامد؛ ولی با جمع رفتارها و قرار دادن آن‌ها در دو طبقه رفتارهای بازی و بی‌بازی بین کودکانِ سه سبک تفاوت وجود داشت، به‌طوری که کودکانِ سبکِ قاطع، رفتارهای بازی بیشتر و کودکان سبکِ سهل‌گیر، رفتارهای بی‌بازی بیشتری داشتند. بر اساس نتایج، میزان مهارت‌های اجتماعی و رفتارهای بازی کودکان دو سبکِ سهل‌گیر و استبدادی از سطح مطلوبی برخوردار نبود. این امر لزوم بازنگری شیوه‌های آموزشی و تربیتی در سطح خانواده را مطرح می‌سازد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.