مقایسه مولفه های سبک زندگی در خانواده های سالم و ناسالم

پدیدآور: مطهره اله ربی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی سال ارائه: ۱۳۹۴

پژوهش حاضر یک پژوهش پیمایشی که به منظور مقایسه مولفه های سبک زندگی در خانواده های سالم و ناسالم صورت پذیرفت.جامعه آماری در این پژوهش کلیه والدین دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز در سال ۹۴را تشکیل می دهند. نمونه آماری این پژوهش تعداد ۲۰۰ نفر از والدین دانش آموزان مقطع راهنمایی این شهرستان که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. گروه نمونه مورد مطالعه در شامل ۲۰۰ نفر از والدین دانش آموزان مقطع راهنمایی که به صورت در دسترس انتخاب شدند انجام شد .به دلیل عدم دقت ۲ نفر از آزمودنی ها در تکمیل پرسشنامه و پاسخ ناقص دو پرسشنامه حذف شدکه در مجموع تعداد ۱۹۸ پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تهیه ابزار سنجش سبک زندگی از بین این تعداد خانواده سالم و خانواده ناسالم مورد مصاحبه قرار گرفتند و پس از دریافت اطلاعات حاصله از طریق مصاحبه با خانواده های سالم و ناسالم و تهیه سوالات مقیاس مورد نظر و بررسی روایی محتوای از طرف ۵ متخصص در جهت بررسی روایی تفکیکی این ابزار در ۵ خانواده سالم و ۵ خانواده ناسالم مورد ارزیابی قرار گرفت.جهت تکمیل ادبیات و مبانی تئوریک تحقیق از روش کتابخانه ای و برای گردآوری سایر اطلاعات مورد نیاز از روش های میدانی استفاده شد. هم چنین ابزار گردآوری اطلاعات میدانی شامل پرسش نامه های زیر است: مقیاس سبک زندگی (لعلی و همکاران،۱۳۹۱) و مقیاس خود گزارشی فرآیند و محتوای خانواده(سامانی،۱۳۸۷)و مقیاس سبک زندگی محقق ساخته. به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق از روش های آماری غیرپارامتریک کوریسکالوالیس استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین خانواده‌های مختلف به لحاظ مولفه های سبک زندگی وجود دارد. نتایج این تحلیل نشان داد که خانواده‌های سالم در مقایسه با دیگر خانواده‌ها از نمرات بالاتری در مولفه های سبک زندگی برخوردار هستند. و به منظور تحلیل ماده به روش روایی تفکیکی برای سنجش قدرت تمیز آزمون استفاده شد. به منظور انجام این تحلیل از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. درسبک شیوه کار سبک تغذیه، سبک ارتباط اجتماعی، سبک ارزش ها، سبک اوقات فراغت، سبک طبقه اقتصادی، سبک ویژگی های شخصیتی، سبک عشق ورزی ، سبک حل مسئله، سبک خواب، سوالات مناسب برای تفکیک تشخیص داده شد.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.