مهارت شنیداری در ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن و روایات

پدیدآور: فخری قدمی کارمزدی محل ارائه: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی . مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر . سال ارائه: ۱۳۹۳

اسلام بنای زندگی انسان ها، را بر اخلاق نهاده و حتی رمز بعثت پیامبر را بر آن استوار کرده است.( انما بعثت لا تممودرسایه .« وعاشروهن بالمعرو ف »: مکارم الاخلاق) درسایه اخلاق است که فرمان معاشرت خوب پدید آمده است اخلاق است که گذشت و نادیده گرفتن خطا و لغزش تفاهم و رعایت حرمت یکدیگر پدید می آید. حسن خلق و گشادهرویی از بارزترین صفاتی است که در معاشرت های اجتماعی باعث نفوذ محبت شده و در تأثیر سخن اثری شگفت انگیزدارد .یکی از مهم ترین ایرادات و نقص هایی که در نوع و سبک زندگی بعضی افراد جامعه ، دیده می شود ، بدخلقی ها وپرخاشگری ها و نابردباری های اجتماعی است. مسلمان باید به گونه ای در چارچوب اصول و سنن فرهنگ دینیخودش زندگی کند که با شهامت و افتخار ، بتواند امضای دین را پای رفتارش بگذارد و زندگیش برچسب اسلام داشتهباشد و الگوی اسلامی را بر زندگی خویش در خانه و جامعه ، سایه افکن سازد. دین مقدس اسلام همواره پیروان خود رابه نرم خویی و ملایمت در رفتار با دیگران دعوت می کندو آنان را از درشتی و تند خویی باز می دارد . قرآن کریم درهدف اصلی از « ! و إنک لعلى خلقٍ عظیمٍ؛و تو اخلاق عظیم و برجسته اى دارى » : ستایش پیامبراکرم (ص) می فرمایدتدوین مقاله حاضربررسی اخلاق نیکو در سبک زندگی اسلامی می باشد که در آموزه های دینی ما از اهمیت خاصیبرخوردار است و دارای آثار دنیوی و اخروی می باشد. بنابراین باید در سبک زندگی خود از قرآن و سیره ائمه معصومین(ع) پیروی کنیم. روش تحقیق از نوع کتابخانه ای با مراجعه به آیات قرآن ، تفاسیر و منابع روایی به تحلیل و توصیفآن پرداخته شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.