نقش زنان تحصیل کرده علوم دینی در تربیت فرزندان بر ترویج زندگی اسلامی

پدیدآور: طاهره سترگ محل ارائه: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی. مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر سال ارائه: ۱۳۹۳

مقاله حاضر با هدف افزایش آگاهی بانوان تحصیل کرده از نقش سازنده خود وجهت دهی آن ها، منجر به در پیش گرفتن سبک تربیتی اسلامی در آن ها می گردد که تبیین و تشریح ارتباط آن از منظر انسان شناسی دینی به سبب متدولوژی قرآن مداری است؛ لذا توجه به این جایگاه درگرایش نقش مادری در رفع شبهاتی که مربوط به آن و تأثیر نقش او به عنوان یک زن بر تربیت کودک، برمبنای ترویج فرهنگ اسلامی؛ همراه با نقل آراء اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان می باشد؛ این پژوهش با استناد به منابع معتبر، به روش نقش زیستی « : توصیفی، اسنادی و تحلیلی در سه عنوان گرد آوری شده است بر این اساس، یکی ؛» نقش اجتماعی، فرهنگی زنان « و » نقش روانی زنان « ،» زنان از مهمترین علل ترویج سبک زندگی اسلامی، متکفل ارزش گذاری و نهادینه نمودن ارزش گذاری هایی است که زنان تحصیل کرده علوم دینی به عنوان مادر، بذر وجودی آن را در ضمیر بی آلایش طفل به ارمغان می گذارند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.