پایان‌نامه | بررسی ارتباط بین سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان شهر ملکان

در دهه های اخیر موضوع هویت در ابعاد فردی و اجتماعی، یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در حوزه جامعه شناسی و کلاً علوم انسانی بوده است. هویت افراد در یک جامعه از طریق سبک زندگی انتخابی آنها تولید و بازتولید می شود.

بسیاری از صاحبنظران بر رابطه متقابل بین سبک زندگی و هویت اجتماعی تأکید نموده اند در این میان سبک زندگی به عنوان الگویی از کنش اجتماعی است که تمیز دهنده افراد و گروهای اجتماعی از یکدیگر است. مسئله بودن این موضوع از آنجا ناشی می شود که سیر تغییر سبکهای زندگی و ورود سبک های جدید زندگی، موجب تغییر و تهدید فرهنگی، فردی شدن و افزایش شکافهای اجتماعی و در نهایت بحران هویت فردی و اجتماعی افراد می شود.

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی در بین جوانان شهر ملکان انجام گرفته که از نظریات پی یر بوردیو، گیدنز، اریکسون، استرایکر، زیمل، دورکیم و هربرت مید استفاده شده است. روش تحقیق پیمایش و ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه و جامعه آماری شامل جوانان با محدوده سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله شهر ملکان به تعداد ۹۱۴۹ نفر در سال ۱۳۹۵ بود که از این تعداد ۴۵۷۱ نفر مذکر و ۴۵۷۸ نفر مونث بوده است که از این تعداد ۳۸۰ نفر براساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب گشته اند.

روش آماری مورد استفاده شامل آزمون t، تحلیل واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد بین سبک زندگی و هویت اجتماعی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد و تغییر هویت اجتماعی به تفکیک شغل متفاوت و معنی دار می باشد، تفاوت میانگین سبک زندگی به تفکیک جنسیت و سطح تحصیلات معنی دار نمی‌باشد، و براساس نتایج رگرسیونی چند متغیره انجام شده، به ترتیب تأثیر متغیرهای الگوی تغذیه، الگوی خرید معنی دار می باشند و متغیرهای مذکور ۰/۲۵۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

استاد راهنما: ایوب امیرکواسمی

استاد مشاور: توکل آقایاری هیر

دانشجو: فرشاد رضاپور ایگده لو

کلیدواژه: سبک زندگی مدرن ، فردگرایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تبریز – 1395 – [کارشناسی ارشد]

منبع علم نت
مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.