پایان‌نامه | تحلیل اثرات شهرگرایی بر تغییر و تحولات سبک زندگی خانوارها در نواحی پیراشهری همدان

چکیده

فرایند شهرگرایی آثار مختلفی بر زندگی انسانی داشته و این آثار در جوامع روستایی ملموس تر از شهرها بوده است. هدف این پژوهش بررسی آثار شهرگرایی در تغییر و تحولات سبک زندگی خانوارهای روستایی در روستاهای پیراشهری بخش مرکزی شهرستان همدان می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده، شیوه و ابزار جمع آوری داده ها در مطالعات نظری به صورت کتابخانه ای و در مطالعه ی میدانی از طریق پرسشنامه می باشد جامعه ی آماری پژوهش شامل خانوارهای روستاهای پیرامون بخش مرکزی شهرستان همدان می باشد (N=7029) 364 خانوار از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است.

برای آزمون فرضیه‌های تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن تک‌تک متغیرهای تحقیق پرداخته شده و پس از آن با اثبات وجود و رعایت مفروضات اولیه، نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق آورده شده است بررسی تأثیرات شهرگرایی بر سبک زندگی روستاییان از طریق رگرسیون نشان می دهد که شهرگرایی تغییرات زیادی در سبک زندگی اجتماعی داشته است نتایج ضریب تعیین رگرسیون (516/11=F) در سطح آلفای001/0 درصد معنادار است، از نظرفرهنگی ضریب تعیین رگرسیون (299/17=F) در سطح آلفای001/0 درصد معنادار است و فرض صفر رد می‌شود و از نظر زیست محیطی نتایج ضریب تعیین رگرسیون (566/20=F) در سطح آلفای001/0 درصد معنادار است و فرض صفر رد می‌شود در نتیجه ضریب تعیین رگرسیون در سه شاخص قابل تأیید است بنابراین خانوارهای روستایی و گرایش آنها به سبک و زندگی شهری داشته است. ولی شهرگرایی بر تغییر و تحولات سبک زندگی خانوارها در نواحی ‌پیراشهری همدان از نظر اقتصادی نتایج ضریب تعیین رگرسیون (483/1=F) در سطح آلفای207/0 درصد معنادار است و فرض تحقیق رد می‌شود.

استاد راهنما: داود شیخی

استاد مشاور: لیلی بختیاری

دانشجو: احمد بحیرائی

کلیدواژه: شهرگرایی، سبک زندگی، تحولات اجتماعی، تحولات اقتصادی، تحولات فرهنگی، روستاهای پیراشهری

دانشگاه پیام نور استان همدان، مرکز پیام نور ملایر – 1402– [پایان‌نامه ارشد]

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.