پایان‌نامه | تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر سبک زندگی بر پرخاشگری و وندالیسم هواداران ورزشی

هدف از این پژوهش، تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر سبک زندگی بر پرخاشگری و وندالیسم هواداران ورزشی در کشور عراق بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث نوع جز مطالعات توصیفی -همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود که اطلاعات آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل تماشاچیان فوتبال کشور عراق بود که با استفاده از روش 5 الی 10 برابری تعداد گویه‌های ابزار پژوهش، 285 نفر از آنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از دو پرسشنامه‌ی استاندارد سبک زندگی ارتقادهنده سلامت (واکر و همکاران، 1987) و رفتارهای وندالیستی در تماشاچیان فوتبال (قلی نژاد و همکاران، 1396) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی و مولفه‌های روابط بین فردی و تغذیه با رفتارهای پرخاشگرانه و وندالیستی در هواداران رابطه مثبت و معنادار و بین مولفه‌های رشد معنوی و خودشکوفایی، مسئولیت پذیری در قبال سلامت، مدیریت استرس و ورزش و فعالیت بدنی با رفتارهای پرخاشگرانه و وندالیستی در هواداران رابطه منفی و معناداری برقرار می‌باشد. همچنین، مشخص شد که مدل معادلات ساختاری رابطه بین سبک زندگی و رفتارهای پرخاشگرانه و وندالیستی در هواداران فوتبال کشور عراق، از برازش معناداری برخوردار می‌باشد. بنابراین، با توجه به یافته‌ها می‌تواند بیان داشت که سبک زندگی افراد، تاثیر مستقیمی بر بروز رفتارهای پرخاشگرانه و وندالیستی در هواداران حاضر در محیط‌ها و اماکن ورزشی داشته و لذا، نیاز است تا با ارائه آموزش‌ها و فراهم آوردن بسترهای مناسب و همچنین، فرهنگ سازی در ابعاد مختلف اجتماعی، نسبت به ارتقای سبک زندگی افراد جامعه کوشید تا از بروز چنین رفتارهای ناخوشایندی در اماکن ورزشی پیشگیری و جلوگیری گردد.

استاد راهنما: رضا امین زاده

استاد مشاور: احمد محمودی

دانشجو: علی لطیف علی العزاوی

کلیدواژه: سبک زندگی مدرن ، فردگرایی

دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی– 1402 – [کارشناسی ارشد]

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.