مقاله | پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبک زندگی اسلامی، شکیبایی و تحمل ناکامی در بین زنان

نویسندگان: عقیلی مجتبی، نانوا طیبه، بابایی انسیه، پورشفیع مژگان

چکیده مقاله

سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبک زندگی اسلامی, شکیبایی و تحمل ناکامی در بین زنان شهر بابلسر استان مازندران انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف, کاربردی و از نظر ماهیت, توصیفی از نوع همبستگی است. مواد و روش ها: جامعه پژوهش شامل تمام زنان شهر بابلسر بود که از میان آن ها, 350 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت نظرسنجی اینترنتی بود. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985), سبک زندگی اسلامی کاویانی (1388) و تحمل ناکامی هارینگتون و شکیبایی ایوانز (1980) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل آماری از تحلیل رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد متغیرهای ملاک سبک زندگی اسلامی و تحمل ناکامی, توانایی پیش بینی رضایت از زندگی را در بین زنان دارند (01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که سبک زندگی اسلامی و تحمل ناکامی توانایی پیش بینی 28 درصد از رضایت از زندگی را دارند (05/0>P). استنتاج: با توجه به نتایج, ضرورت تقویت سبک زندگی اسلامی با گسترش زندگی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نهادهای مختلف و پرورش ویژگی های شخصیتی مثبت و سازنده مانند شکیبایی و تحمل ناکامی می تواند مورد توجه همگان قرار گیرد. لذا, تقویت و طراحی برنامه های مبتنی بر فرهنگ اسلامی برای آموزش خانواده ها ضروری به نظر می رسد.

کلید واژه‌ها: تحمل ناکامی, رضایت از زندگی, زنان, سبک زندگی اسلامی, شکیبایی

منبع مقاله: نشریه: دین و سلامت، سال:1401 ، دوره:1، شماره:2، صفحات :1-10

برای مشاهده متن کامل و دانلود فایل مقاله “پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبک زندگی اسلامی، شکیبایی و تحمل ناکامی در بین زنان” اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.