کتابخانـه تخصصـی سـبک زندگـی اسـلامی

کتابخانـه تخصصـی سـبک زندگـی اسـلامی همزمـان بـا آغـاز بـه کار پژوهشـکده سـبک زندگـی اسـلامی، در محل پژوهشـکده بـا حـدود 3000 نسـخه شـروع بـه فعالیـت نمـود.

در ادامـه بـا رصـد جامـع، تـلاش شـد مجموعه غنـی از کتـب سـبک زندگـی فارسـی، لاتیـن و همچنیـن کتـب پیش‌نیـاز سـبک زندگـی از جملـه کتـب تفسـیری، حدیثـی، تاریــخ و ســیره، جامعه‌شناســی، روان‌شناسی و آســیب‌های اجتماعــی، در ایــن کتابخانــه گــردآوری شــود.

پــس از 3 سـال فعالیـت پژوهشـکده، تعـداد کتـبی کـه بـا موضـوع سـبک زندگـی بـه‌صـورت مسـتقیم و کتبـی کـه بـه‌صـورت غیرمسـتقیم بـا ایـن موضـوع ارتبـاط دارنـد بـه بیـش از 7600 نسـخه رسـیده اسـت.

همزمـان بـا خریـد و تهیـه کتاب‌هـا، پژوهشـکده بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه نرم افـزار جامعـی بـرای کتابخانـه تهیـه شود کـه پـس از مشــاوره، بــه نرم افــزار جامــع کتابخانــه‌ای «فــراکاوش» رســید.

پــس بــرای ایــن منظــور، نرم افــزار مذکــور تهیـه و اطلاعـات کتاب‌شـناختی کتاب‌هـای کتابخانـه در آن وارد گردید که از رقم ذکر شده تعداد نسخ؛ 7497 عدد کتاب، 194 نشریه، 4 عنوان پایان‌نامه و 2 عنوان گزارش است.

لازم بـه ذکـر اسـت هـم‌اکنـون اعضـای ایـن کتابخانـه بـه 29 نفـر می‌رسـند کـه در دو بخـش محققیـن و امانـات از ایـن مجموعـه اسـتفاده می‌نماینـد، با توجه به ظرفیت شکل‌گرفته در مجموعه آموزشی مؤسسه سبک زندگی آل‌یاسین در بخش مراکز تخصصی سطح 3، 4 و همچنین شرکت‌کنندگان در دوره‌های مهارتی، این امکان وجود دارد که تعداد اعضای کتابخانه به رقم بالاتری برسد.

از اردیبهشت 1397، بخش امانات نرم افزار کتابخانه‌ای فعال گردید و قریب به 300 عملیات ورود و خروج کتاب در آن انجام پذیرفت. همچنین در راستای فراهم‌کردن امکانات پژوهشی برای دانش پژوهان و با در نظر داشتن ملاحظات بودجه‌ای و فضای فیزیکی موجود، می‌توان قابلیت مخازن را تا سقف 12000 نسخه کتاب افزایش داد.

در ارتباط با نرم افزار فراکاوش لازم بذکر است که بانک واژگان شکل گرفته در آن تا پایان سال 1397، به رقم بیش از 235000 هزار عنوان می‌رسد، این تعداد به محققین و کاربران کمک بزرگی در جستجو کتاب می‌کند.

سیاست کتابدار در بخش ویرایش و ثبت کتاب در نرم افزار بر این است که علاوه بر اطلاعات کتاب‌شناختی، هرگونه توضیحات و چکیده کتاب‌ها که از ارزش علمی برخوردار هستند را جمع‌آوری کرده و به همراه عکسی از کتاب، در صفحه مخصوص و مرتبط با آن کتاب بارگذاری نماید که این عملیات در بین بیش از 500 عضو کتابخانه‌ای این نرم افزار از مراکز مهم حوزوی و دانشگاهی، منحصربه‌فرد است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.