کتاب تأثیرگذاری

تالیف کتاب تأثیرگذاری به اتمام رسید:

تغییر و تحول، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی بشر و لازمه حرکت او به‌سوی رشد و کمال است. ازاین‌روست که دغدغه بسیاری از انسان‌ها ایجاد تغییر و اصلاح در خود و دیگران بوده است. این مهم در سایه تعامل و ارتباط اجتماعی و میان‌فردی و با استفاده از شیوه‌های کارآمد محقق خواهد شد.
رفتارهای سلامت‌محور بخش گسترده‌ای از زندگی فردی و اجتماعی ما را دربرمی‌گیرند که در سه بخش ذهنی، عاطفی و جسمی دسته‌بندی می‌شوند و گاه این رفتارها نیاز به تغییر و اصلاح دارند. دو گام می‌توان برای تغییر و اصلاح رفتار ترسیم کرد: تغییر و اصلاح خود، تغییر و اصلاح دیگران.
در فرایند تغییر و اصلاح رفتار ابزارهایی وجود دارد؛ مانند ابزار ارتباط، آموزش، اقناع، محبت، اعتماد و حیا.
گام اول که فرایندی درونی است، شیوه‌های تغییر، اصلاح و مدیریت رفتارهای ذهنی، عاطفی و جوارحی در خوشتن را شامل می شود. مهم‌ترین فنون دستیابی به تحول درونی عبارت‌اند از: تغییر باورهای ذهنی، تغییر شرایط بیرونی، همنشینی با خوبان، تقویت عنصر حیا، انفاق قلبی و توجه به پیامدهای رفتاری.
نویسنده در گام دوم یعنی ایجاد تحول در دیگران، شیوه‌های تغییر، اصلاح افکار، احساسات و رفتار دیگران، بررسی و بیان می کند که مهم‌ترین این فنون عبارت‌اند از: توجه دادن به واقعیت‌های زندگی، تصحیح و تلقین اطلاعات، خوش‌رویی، مزاح و شوخی، تقویت و پاداش، الگودهی رفتار، محروم کردن و جریمه کردن.
در پایان کتاب برخی از موانع ایجاد یا تغییر رفتار، ‌مانند جهل، ضعف اراده، رضایتمندی از وضعیت موجود، تعصب بیجا و ترس از تغییر‌ اشاره شده است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.