کلیپ انگیزشی “نظم”؛ دکتر محمدتقی فعالی

مجموعه کلیپ‌های استاد دکتر محمدتقی فعالی/