کلیپ تصویری «زیست حسینی»

مجموعه کلیپ‌های استاد دکتر محمدتقی فعالی/