کلیپ/ تنها راه نجات بشر امروز، تحقق فکرهای خیرخواهانه واقعی در ذهن آدمی