یررسی رابطه مولفه های سبک زندگی با تعهد سازمانی

پدیدآور: الهام ریحانی محل ارائه: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - دانشگاه علامه طباطبایی سال ارائه: ۱۳۹۰

این پژوهش به منظور بررسی رابطه مولفه های سبک زندگی با تعهد سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بخش اداری شهرداری منطقه ۷ در سال ۹۰-۸۹ بودند که از بین آنها تعداد ۱۵۰ نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می‌یر و پرسشنامه سبک زندگی(BASIS-A)، استفاده شده است. برای تحلیل آماری داده‌ها از آمار توصیفی( فراوانی، درصد فراوانی و …) و آمار استنباطی( ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و گام به گام) استفاده شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.