پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی سبک زندگی و کرونا با عنوان «سواد رسانه ای با محوریت کنش‌گری رسانه ای در دوران کرونا» برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «سواد رسانه ای با محوریت کنش‌گری رسانه ای در دوران کرونا» یکشنبه 5 بهمن ماه 1399 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری (مجازی) برگزار شد.

وبینار سواد رسانه‌ای با محوریت کنش‌گری رسانه‌ای در دوران کرونا برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ پنجمین نشست از سلسله نشست های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «سواد رسانه‌ای با محوریت کنش‌گری رسانه‌ای در دوران کرونا» برگزار می‌شود.

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی سبک زندگی و کرونا با عنوان «کرونا و تغییرات سبک زندگی در خانواده و زنان از ذهنیت تا عینیت» برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین،چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «کرونا و تغییرات سبک زندگی در خانواده و زنان از ذهنیت تا عینیت» چهارشنبه 24 دی ماه 1399 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری (مجازی) برگزار شد.

وبینار کرونا و تغییرات سبک زندگی در خانواده و زنان از ذهنیت تا عینیت برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع « کرونا و تغییرات سبک زندگی در خانواده و زنان از ذهنیت تا عینیت » برگزار می‌شود.

نقش معنویت و مراقبت‌های معنوی در مواجهه با کرونا / لزوم توجه به نظام جامع سلامت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه توجه به عوامل معنوی و روحی در کنار عوامل جسمی در بهداشت و درمان ضروری است، گفت: نظام سلامت کشور باید به سلامت جامع و یکپارچه اهتمام ورزد، زیرا ۵۰ درصد بیماران در کنار درد جسمانی رنج روحی، روانی و تعارضات ذهنی دارند. 

دومین نشست از سلسله نشست‌های مجازی سبک زندگی و کرونا با عنوان «کرونا و تأثیر آن در ارتباطات اجتماعی» برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، دومین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «کرونا و تأثیر آن در ارتباطات اجتماعی» سه شنبه ۲7 آبان توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری (مجازی) برگزار شد.