وبینار سبک زندگی در دیالکتیک تحولات خانواده و جامعه برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ وبینار سبک زندگی در دیالکتیک تحولات خانواده و جامعه، دوشنبه 11 بهمن ماه سال جاری ساعت 16 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری «مجازی» برگزار خواهد شد.

وبینار قانون جوانی جمعیت و فرصت تغییر؛ با تأکید بر سبک زندگی اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ وبینار قانون جوانی جمعیت و فرصت تغییر؛ با تأکید بر سبک زندگی اسلامی، دوشنبه 6 دی ماه سال جاری ساعت 15 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری «مجازی» برگزار خواهد شد.

فردی شدن خانواده، ویژگی‌ها و پیامدهای آن از مشکلات دوران حاضر در جامعه ایرانی است

به گزارش روابط عمومی موسسه سبک زندگی آل‌یاسین؛ محمدمهدی لبیبی، استاد دانشگاه در نشست «فردی شدن خانواده در ایران؛ همسویی یا ناهمسویی با سبک زندگی اسلامی» گفت: بحث فردی شدن خانواده، ویژگی‌ها و پیامدهای آن از مشکلات دوران حاضر در جامعه ایرانی است؛ اینکه اجزای خانواده از هم جدا شده و مهر و محبتی که در میان آنها وجود داشته است وجود ندارد و اعضا فقط در کنار هم هستند و گویا تنها زندگی می‌کنند و رابطه صمیمی میان والدین و فرزندان و خواهران و برادران نیست و هر کسی زندگی و شرایط خاص خود را دارد.

وبینار فردی شدن خانواده در ایران؛ همسویی یا ناهمسویی با سبک زندگی اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ وبینار فردی شدن خانواده در ایران؛ همسویی یا ناهمسویی با سبک زندگی اسلامی، شنبه 29 آبان ماه سال جاری ساعت 20 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری «مجازی» برگزار خواهد شد.

وبینار جنسیت و تحولات خانواده در سبک زندگی ایرانی – اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ وبینار جنسیت و تحولات خانواده در سبک زندگی ایرانی _ اسلامی یکشنبه 31 مرداد ماه سال جاری ساعت 21 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری «مجازی» برگزار خواهد شد.

وبینار تاریخ اجتماعی تشیع؛ مسیر دستیابی به سابقه تاریخی سبک زندگی اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ وبینار تاریخ اجتماعی تشیع؛ مسیر دستیابی به سابقه تاریخی سبک زندگی اسلامی، چهارشنبه 9 تیر ماه سال جاری ساعت 19:30 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری «مجازی» برگزار خواهد شد.

وبینار سبک زندگی مبتنی بر تاب‌آوری در دوره کرونا در خانواده‌های ایرانی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ هفتمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «سبک زندگی مبتنی بر تاب‌آوری در دوره کرونا در خانواده‌های ایرانی» برگزار می‌شود.

ششمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی سبک زندگی و کرونا با عنوان «فهم الگوی مدیریتی مقام معظم رهبری در بحران کرونا» برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، ششمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «فهم الگوی مدیریتی مقام معظم رهبری در بحران کرونا» چهارشنبه 15 بهمن ماه 1399 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری (مجازی) برگزار شد.

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی سبک زندگی و کرونا با عنوان «سواد رسانه ای با محوریت کنش‌گری رسانه ای در دوران کرونا» برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «سواد رسانه ای با محوریت کنش‌گری رسانه ای در دوران کرونا» یکشنبه 5 بهمن ماه 1399 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری (مجازی) برگزار شد.

وبینار سواد رسانه‌ای با محوریت کنش‌گری رسانه‌ای در دوران کرونا برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ پنجمین نشست از سلسله نشست های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «سواد رسانه‌ای با محوریت کنش‌گری رسانه‌ای در دوران کرونا» برگزار می‌شود.

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی سبک زندگی و کرونا با عنوان «کرونا و تغییرات سبک زندگی در خانواده و زنان از ذهنیت تا عینیت» برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین،چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «کرونا و تغییرات سبک زندگی در خانواده و زنان از ذهنیت تا عینیت» چهارشنبه 24 دی ماه 1399 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری (مجازی) برگزار شد.