تفاهم‌نامه‌ها

تعهدات / زمینه همکاری / موضوعات:

1) برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور اساتید داخل و خارج ازکشور؛

2) برگزاری کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی و مناظره در موضوع سبک زندگی اسلامی و سایر موضوعات علمی، با حضور اندیشمندان و صاحب-نظران داخلی وخارجی؛

3) تبادل استاد، دانش‌پژوه و نیروهای متخصص و توانمند علمی میان موسسه و دانشگاه و ایجاد مجموعه‌های علمی و پژوهشی در موضوعات مختلف؛

4) پیگیری مقدمات تهیه سرفصل برای دورة کارشناسی ارشد سبک زندگی اسلامی و سایر موضوعات مورد علاقه و تاسیس این رشته به صورت مجازی؛

5) برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای علمی ـ تحقیقاتی و توانمندی‌های دو مجموعه؛

6) پیگیری و اجرای پروژه‌های علمی در موضوع سبک زندگی اسلامی و سایر موضوعات مورد علاقه با همکاری و هماهنگی نهادهای مربوط.

تعهدات / زمینه همکاری / موضوعات:

1) معرفی و انجام طرح‌های اولویت‌دار و پروژه‌های تحقیقاتی به یکدیگر با هدف مشارکت در انجام پژوهش و پرهیز از انجام پژوهش‌های تکراری
2) برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی داخلی و بین‌المللی، کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره متناسب با موضوعات مورد علاقه طرفین
3) دعوت از استادان و محققان فرهیخته دو نهاد جهت تبادل اطلاعات علمی و کارشناسی
4) برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای علمی ـ تحقیقاتی و توانمندی‌های دو مجموعه
5) ایجاد زمینه دستیابی دو مجموعه به کتابها، مقالات و اسناد علمی مورد نیاز (منابع کتابخانه‌ای)
6) انجام نیازسنجی، اطلاع‌رسانی، راهنمایی، مشاوره و داوری و ارزیابی تحقیقات
7) شناسایی استعدادها و ذخایر حوزه در رشته‌های تخصصی علوم اسلامی و انسانی و ایجاد بانک اطلاعات مشترک در این خصوص
8) شناسایی زمینه‌ها، نیازها، موانع، فرصت‌ها و ظرفیت‌های علمی و برنامه‌ریزی راهبردی برای استفاده بهینه از فرصت‌ها
9) شناسایی و ارتباط با مراکز و شخصیت‌های علمی داخلی و بین‌المللی
10) مشارکت برای حضور پژوهشگران و صاحبنظران دو مجموعه در مجامع داخلی و بین‌المللی
11) دعوت مشترک از دانشمندان و شخصیت‌های علمی داخلی و بین‌المللی
12) تألیف، ترجمه، تدوین، چاپ و انتشار کتاب و نشریات علمی
13) همکاری در بررسی طرح‌ها و لوایح از سوی مرکز مبتنی بر معارف اسلامی و آموزه‌های دینی
14) نیازسنجی‌های تقنینی از سوی مؤسسه.

تعهدات / زمینه همکاری / موضوعات:

1) برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور اساتید مجرب
2) برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهر تبریز
3) عرضه و آماده‌سازی آثار پژوهشی در موضوع سبک زندگی اسلامی و سایر موضوعات مورد علاقه با همکاری و هماهنگی نهادهای مربوط.

تعهدات / زمینه همکاری / موضوعات:

1) انعقاد توافق‌نامه‌های همکاری با مشخص نمودن تکالیف و زمان‌بندی معین در زمینه‌های مورد تفاهم؛
2) معرفی نمایندگان برای انعقاد توافق‌نامه‌ها به طرف مقابل حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از تاریخ امضای تفاهم‌نامه؛
3) تشکیل کارگروه اجرایی نمودن مفاد تفاهم‌نامه در صورت نیاز.

تعهدات / زمینه همکاری / موضوعات:

1)انعقاد قراردادهای همکاری با مشخص کردن تکالیف و زمان‌بندی مشخص در زمینه‌های مورد تفاهم
2) رعایت حقوق مادی و معنوی موارد مورد تفاهم توسط دو طرف
3) معرفی نماینده به طرف مقابل برای انعقاد قراردادهای مورد نیاز حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از تاریخ امضای تفاهم‌نامه
4) تشکیل کارگروه برای اجرایی‌نمودن مفاد تفاهم‌نامه در صورت نیاز
5) تأمین فضای استاندارد جهت برگزاری کلاس‌ها با توافق طرفین
6) تأمین اساتید توانمند وهمسو با سرفصل‌ها توسط مؤسسه و با تأیید جهاد
7) پرداخت حق التدریس اساتید توسط مؤسسه
8) صدور مدرک و گواهینامه‌های دوره‌های مورد توافق توسط مؤسسه و جهاد دانشگاهی
9) انجام مراحل برگزاری دوره‌ها بر اساس روند جهاد دانشگاهی مانند ثبت اطلاعات فراگیران، برگزاری کلاس‌ها بر اساس سرفصل‌های مصوب و قوانین صادره و نیز تأیید اساتید توسط جهاد دانشگاهی

تعهدات / زمینه همکاری / موضوعات:

1) انعقاد قراردادهای همکاری با مشخص کردن تکالیف و زمان‌بندی مشخص در زمینه‌های مورد تفاهم؛
2) رعایت حقوق مادی و معنوی موارد مورد تفاهم توسط دو طرف؛
3) معرفی نماینده به طرف مقابل برای انعقاد قراردادهای مورد نیاز حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از تاریخ امضای تفاهم‌نامه؛
4) تشکیل کارگروه برای اجرایی‌نمودن مفاد تفاهم‌نامه در صورت نیاز.

تعهدات / زمینه همکاری / موضوعات:

1) انعقاد قرادادهای همکاری با مشخص کردن تکالیف و زمان بندی مشخص در زمینه های مورد تفاهم
2) رعایت حقوق مادی و معنوی موارد مورد تفاهم توسط دو طرف
3) معرفی نماینده به طرف مقابل برای انعقاد قرادادهای مورد نیاز حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از تاریخ امضای تفاهم نامه
4) تشکل کارگروه مشترک جهت اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه در صورت نیاز
5) تامین فضای استاندارد جهت برگزاری کلاس‌ها با توافق طرفین

1) پژوهشگاه، مؤسسه و پژوهشکده در تولید محتوا و نظارت و ارزیابی و همچنین پشتیبانی و تأمین هزینه‌های تولید و ارائة خروجی‌های پیش‌بینی شده در ماده چهار، مشارکت می‌نمایند. سهم هر مرکز در هر بخش براساس قرارداد منعقد شده ذی ربط میان سه مرکز تعیین خواهد شد.
2) مدیریت فرانید تولید و نظارت بر محتوای خروجی‌های پژوهشی طرح (بند ال ماده چهار) بر عهده پژوهشگاه است و در هر مرحله با دریافت نظر موسسه و پژوهشکده و موافقت آنها محقق خواهد شد.
3) مدیریت فرایند تولید و نظارت بر محتوای خروجی‌های فناوری طرح (بند ب ماده چهار) بر عهده مؤسسه است و در هر مرحله با دریافت نظر پژوهشگاه و پژوهشکده و موافقت آنها محقق خواهد شد.
4) هر گونه بهره‌برداری از نتایج طرح و ارائه تولیدات فناورانه مبتنی بر طرح بر مبنای قرارداد جداگانه و در قالبهای مورد تأیید سه مرکز خواهد بود این امر پس از اتمام و ارائة هر یک از خروجی‌های پیش بینی شده در ماده چهار با تشکیل کمیته سه جانبه متشکل از نمایندگان سه مرکز، تعیین و پس از تأیید از سوی آنها اجرایی خواهد شد.
5) اعلام قیمت خروجی‌های پژوهشی طرح (بند الف ماده چهار) و هزینه‌های انجام و انتظار آنها، بر عهده پژوهشگا هاست و پس از توافق سه مرکز و منطبق بر قرارداد سه جانبه، نهایی می‌شود.
6) اعلام قیمت خروجی‌های فناورانه طرح (بند ب ماده چهار) و هزینه‌های تولید و ارائه آنها، بر عهده مؤسسه است، و پس از توافق سه مرکز و منطبق بر قرارداد سه جانبه، نهایی می¬شود.
7) هر یک از سه مرکز به نسبت مشارکت در هزینه‌های طرح از حقوق مادی و معنوی آن بهره مند خواهد شد.

1) رصد فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغی کشور؛
2) رصد آسیب‌های فرهنگی اجتماعی کشور در راستای اولویت‌سنجی پژوهشی، آموزشی و تبلیغی موردنیاز معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی؛
3) تهیه نظام موضوعات با رویکرد سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی رضوی؛
4) اولویت‌سنجی موضوعات پژوهشی و تبلیغی معاونت تبلیغات اسلامی؛
59 مشارکت در برگزاری کرسی‌های آزاداندشی و نشست‌های عمومی و تخصصی سبک زندگی؛
6) تولید محتوا در حوزه‌های مربوط به زیارت با رویکرد سبک زندگی اسلامی؛
7) تولید محتوا در خصوص راهکارهای مواجهه با آسیب‌های فرهنگی ـ اجتماعی مربوط به زائران؛
8) برگزاری دوره‌های آموزشی کارگاهی، تربیت مربی و تربیت مدرس سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی رضوی؛
9) برگزاری دوره‌های آموزشی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی برای گروه‌های هدف؛
10) برگزاری دوره‌های پودمانی سبک زندگی رضوی؛
11) مشارکت در برگزاری مسابقات سبک زندگی با رویکرد اسلامی و سبک زندگی رضوی؛
12) چاپ مقالات پژوهشی در «پژوهشنامه سبک زندگی» بعد از طی فرایند؛
13) ایجاد زمینه دست‌یابی دو مجموعه به کتاب‌‌ها، مقالات و اسناد علمی مورد نیاز؛
14) شناسایی و معرفی اساتید برتر در حوزه سبک زندگی جهت استفاده در برنامه‌های تبلیغی حرم مطهر رضوی.

1) تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی مداخله‌ای میدانی مشترک در زمینه آسیب‌های اجتماعی و سلامت معنوی
2) آینده‌پژوهی در زمینه دوره‌های مورد نیاز سبک زندگی سالم مبتنی بر آموخته‌های دین مبین اسلام
3) تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی به منظور به روز رسانی و ارتقای مهارت منابع انسانی
4) طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها، دوره‌‌های آموزشی، کارگاه‌ها و همایش‌های مشترک علوم انسانی با رویکرد اسلامی
5) استفاده از پتانسیل، امکانات علمی و اجرایی طرفین جهت افزایش کیفیت دوره‌های آموزشی
6) تهیه سرفصل‌های آموزشی و تولید محتوا و بسته‌های آموزشی برای دوره‌های حضوری و غیرحضوری در زمینه علوم انسانی
7) طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های بین‌المللی در حوزه علوم انسانی اسلامی با توجه به ظرفیت‌های موسسه و پژوهشکده
8) تشکیل کارگروه علوم انسانی اسلامی با همکاری دوطرف
9) استفاده از امکانات و فضای آموزشی پژوهشکده در برگزاری دوره‌های آموزش حضوری و غیرحضوری
10) معرفی موسسه به مراکز، سازمان‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی
11) استفاده از ظرفیت رسانه‌ای و خبری پژوشهکده جهت معرفی موسسه
12) انجام پروژه‌های مشترک ناظر به خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و پژوهشی در راتباط با سایر سازمان‌ها
13) پیگیری راه‌ اندازی رشته، تک درس در حوزه سلامت معنوی و کاهش آسیب‌های اجتماعی با همکاری دو جانبه
14) استفاده از آثار و محصولات مؤسسه در تولید محتوا و سرفصل‌‌های مورد نیاز پژوهشکده

مطالب مرتبط