بررسی ارتباط بین رسانه و سبک زندگی (مطالعه موردی شهر تهران)

پدیدآور: مرجانه خرم جاه مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده اقتصاد و حسابداری . سال ارائه: ۱۳۸۷

رسانه ها اغلب به عنوان پلی بین زندگی خصوصی و شخصی ما و جهان عمومی عمل می کنند. ما خودمان و جایگاهمان در جامعه را از طریق رسانه های جمعی می بینیم. به همین علت است که اگر می خواهیم چگونگی کارکردهای اجتماعی را بفهمیم باید به رسانه ها توجه کنیم. تماشای تلویزیون و اجتماعی شدن موضوعی است که بر اساس آن تلویزیون با پخش اطلاعات مربوط به قواعد و اصول رفتار اجتماعی به طور مستقیم رفتار آشکار افراد را که همان سبک زندگی می باشد شکل می بخشد. بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین رسانه( با تاکید بر تلویزیون و ماهواره) و سبک زندگی یعنی همان رفتارهای تحقق یافته افراد می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. پس از آزمون مقدماتی و نمونه گیری متناسب با حجم جمعیت نمونه، تعداد ۴۰۰ پرسشنامه توسط افراد ۱۵ تا ۶۵ ساله مناطق ۱، ۵ و ۲۰ شهر تهران تکمیل شد. نتایج حاکی از آنست که زنان، مجردین و میانسالان و دیپلمه ها بیشتر از سایر گروهها تلویزیون و ماهواره تماشا می کنند. بین سن وتحصیلات با ماهواره ارتباط معنادار وجود دارد.تاثیر ماهواره بر روی مصرف (مادی-آرایشی) بیشتر از سایر مولفه های سبک زندگی است.بین ماهواره و مصرف فرهنگی افراد ارتباط وجود دارد.تلویزیون از بین مولفه های سبک زندگی تنها با الگوی فراغت رابطه نشان داد.همچنین بین تلویزیون و هزینه خانواده ارتباط معنادار وجود دارد.در کل تاثیر ماهواره بر روی سبک زندگی افراد بیشتر از تلویزیون نشان داده شد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.