مبانی و مسائل سبک زندگی: جلسه چهارم (صوت و متن)

استاد: دکتر احمد حسین شریفی (صوت و متن)

     جلسه چهارم 08/ 07/ 1393

بررسی نقاط ضعف سبک زندگی ما ایرانیان

چند نکته مقدماتی

نکته اول:

برای بررسی نحوه زیست اجتماعی مردم ایران، منطقاً سه پرسش اصلی را باید پاسخ داد:

اولاً، آسیبهای رفتاری ما چیست؟

ثانیاً، علل و عوامل این آسیبها کدام است؟

ثالثاً، چگونه باید آنها را درمان کرد؟راه یا راههای زدودن هر کدام از آنها چیست؟

نکته دوم:

درباره اخلاق اجتماعی ما ایرانیان فراوان سخن رفته است. عدهای ایرانیان را مصداق همه عیوب اخلاقی شناخته شده در جهان دانستهاند. (نمونه: جمالزاده در خلقیات ما ایرانیان). در این باره چند حقیقت غیر قابل تردید را توجه میدهیم:

1. هیچ جامعه بیعیب یا بیحسنی وجود ندارد.

2. جامعه ما نیز همچون همه جوامع دیگر، محاسن و معایبی دارد.

3. شاید بتوان گفت (اگر گزارشهای مستشرقان و… را باور داشته باشیم) معایب اجتماعی ما ایرانیان در اکثر دورانهای تاریخیمان، بیش از محاسنمان بوده است.

4. به برکت انقلاب اسلامی و احیای ارزشهای اسلامی در ایران، تغییرات چشمگیری در این عرصه ایجاد شده است. اما هنوز تا تحقق یک جامعه اخلاقی فاصله فراوان است.

نکته سوم:

وقتی سخن از آسیبهای سبک زندگی اجتماعی خود به میان میآوریم،

اولاً به نیمه پر لیوان نیز توجه دهیم؛

ثانیاً، در بررسی آسیبها و راه درمان آنها از تکعاملی اندیشی بپرهیزیم؛

ثالثاً، امید به بهبودی و اصلاح را باید برجسته کنیم؛ تغییر سبک، شدنی است؛ هر چند ممکن است در برخی افراد و جوامع دشوارتر باشد.

 

نکته چهارم:

مقایسه خود با جوامع دیگر بدان معنا نیست که آنها هیچ عیبی یا هیچ حسنی ندارند؛ اصولا هیچ جامعهبیعیب و بیحسنی در دنیا وجود ندارد. ما اخلاقاً موظفیم از خوبیهای دیگران الگو بگیریم و از بدیهایشان بپرهیزیم.

 

نکته پنجم:

شاخص سنجش ما افق جامعه اسلامپسند است.

مهمترین آسیبهای سبک زندگی ما ایرانیان

1)                  عدم هماهنگی میان ظاهر و باطن

2)                  عجله

3)                  عصبانیت و خشم اجتماعی

4)                  قانونگریزی

5)                  نظمگریزی

6)                  کارگریزی/ تنبلی اجتماعی

7)                  نمونههایی از تنبلی اجتماعی ایرانیان:

8)                  کمکاری

9)                  کم خوانی

10) تجملگرایی

11) ادب گریزی اجتماعی

12) فرصتطلبی

13) رشوهگیری

14) بیاعتنایی یا بیتوجهی به تجربیات دیگران

15) سبک تغذیه

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.